Žiadosť o vydanie karty

* Vyberte typ karty
* Vyplňte údajte
Adresa trvalého pobytu
Adresa prevádzky alebo miesta podnikania
Kontaktné informácie
Zadajte EČV
Bola vydaná rezidentská karta
* Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
  K žiadosti o vydanie REZIDENTSKEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste fyzická osoba,
 • máte trvalý pobyt v zóne,
 • máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému má byť parkovacia karta priradená.
 • pre poskytnutie zľavy pre osoby ZŤP priložite ako prílohu "Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím".
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz žiadateľa (sken originálu)*,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken originálu)*,
 • doklad preukazujúci vzťah k motorovému vozidlu v prípade ak:
 • ste držiteľom motorového vozidla (príloha: bez inej osobitnej prílohy)
 • potvrdenie o zamestnaní, ak sa jedna o služobné motorové vozidlo
 • ste manžel/ka držiteľa vozidla (príloha: sobášny list - sken originálu)
 • máte motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (príloha: bez osobitnej prílohy)
 • užívate motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely (príloha: pracovná zmluva - sken originálu a potvrdenie od zamestnávateľa o prenájme vozidla - sken originálu)
 • ste členom orgánu právnickej osoby a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely (príloha: výpis z Obchodného registra SR - sken originálu)
 • máte uzatvorenú nájomnú zmluvu (leasing alebo operatívny leasing)
  K žiadosti o vydanie NÁVŠTEVNÍCKEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste fyzická osoba,
 • máte trvalý pobyt v zóne.
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz žiadateľa (sken originálu)*.
  K žiadosti o vydanie BONUSOVEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste fyzická osoba,
 • trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto mimo zóny,
 • máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému má byť parkovacia karta priradená.
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz žiadateľa (sken originálu)*,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken originálu)*,
 • doklad preukazujúci vzťah k motorovému vozidlu v prípade ak:
 • ste držiteľom motorového vozidla (príloha: bez inej osobitnej prílohy)
 • ste manžel/ka držiteľa vozidla (príloha: sobášny list - sken originálu)
 • máte motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (príloha: bez osobitnej prílohy)
 • užívate motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely (príloha: pracovná zmluva - sken originálu a potvrdenie od zamestnávateľa o prenájme vozidla - sken originálu)
 • ste členom orgánu právnickej osoby a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely (príloha: výpis z Obchodného registra SR - sken originálu)
 • máte uzatvorenú nájomnú zmluvu (leasing alebo operatívny leasing)
  K žiadosti o vydanie ABONENTSKEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom bytu v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná,
 • máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému má byť parkovacia karta priradená.
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz žiadateľa (sken originálu)*,
 • výpis z katastra nehnuteľností (stačí na informatívne účely)*,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken originálu)*,
 • doklad preukazujúci vzťah k motorovému vozidlu v prípade ak:
 • ste držiteľom motorového vozidla (príloha: bez inej osobitnej prílohy)
 • ste manžel/ka držiteľa vozidla (príloha: sobášny list - sken originálu)
 • máte motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (príloha: bez osobitnej prílohy)
 • užívate motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely (príloha: pracovná zmluva - sken originálu a potvrdenie od zamestnávateľa o prenájme vozidla - sken originálu)
 • ste členom orgánu právnickej osoby a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely (príloha: výpis z Obchodného registra SR - sken originálu)
 • máte uzatvorenú nájomnú zmluvu (leasing alebo operatívny leasing)
  K žiadosti o vydanie ABONENTSKEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a má miesto podnikania alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je abonentská parkovacia karta vydaná,
 • máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému má byť parkovacia karta priradená.
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz žiadateľa (sken originálu)*,
 • živnostenské oprávnenie (sken originálu)*,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken originálu)*,
 • doklad preukazujúci vzťah k motorovému vozidlu v prípade ak:
 • máte motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (príloha: bez osobitnej prílohy)
 • máte uzatvorenú nájomnú zmluvu (leasing alebo operatívny leasing)
  K žiadosti o vydanie ABONENTSKEJ parkovacej karty je potrebné preukázať, že:
 • ste osobou, ktorá podniká na základe iného než živnostenského a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná,
 • máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému má byť parkovacia karta priradená.
  Doložte nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz štatutárneho zástupcu žiadateľa (sken originálu)*,
 • výpis z Obchodného registra (stačí na informatívne účely)*,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken originálu)*,
 • doklad preukazujúci vzťah k motorovému vozidlu v prípade ak:
 • ste držiteľom motorového vozidla (príloha: bez inej osobitnej prílohy)
 • máte uzatvorenú nájomnú zmluvu (leasing alebo operatívny leasing)
Pridať prílohu
Maximálna veľkosť jedného súboru je 5MB.
Zoznam nahratých súborov

Vaša žiadosť bola úspešne zaevidovaná v systéme